அறிவியல் கல்வியறிவு

அறிவியல் கல்வியறிவு. ஆங்கிலத்தில் Scientific Literacy. இன்றைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியம் என மக்கள், கல்வியாளர் முதல் விஞ்ஞானிகள் வரை அனைவரும் ஒத்துகொள்ளும் விஷயம். சரி அறிவியல் கல்வியறிவு என்றால் என்ன? பள்ளி, கல்லூரியில் அறிவியலை படித்து, சிறந்த மதிப்பெண் பெறுவதா? இயற்பியலில் 200/200 வாங்கும் மாணவனுக்கு அறிவியல் கல்வியறிவு இருப்பதாக கண்டிப்பாக கூறலாமா? இல்லை தனிம வரிசை அட்டவணை (Periodic Table) முழுவதும் மனப்பாடமாக ஒருவருக்கு தெரியும் என்றால் அவருக்கு அறிவியல் கல்வியறிவு இருப்பதாக கொள்ளலாமா? … More அறிவியல் கல்வியறிவு